Wyprzedane

Nacomi Cotton Seed Oil olej z nasion bawełny 50ml (P1)

13,91 
0 opinii
Brak na stanie
5902539701586

Description

Nacomi Cotton Seed Oil olej z nasion bawełny 50ml (P1)
5902539701586
Olej z nasion bawełnynbspWięk­szość kobiet boryka się z roz­dwa­ja­ją­cymi się i suchymi koń­ców­kami wło­sów. Myjemy włosy szam­po­nem nawil­ża­jącym, nakła­damy ogrom masek i odży­wek, a jedyne co dosta­jemy w zamian to… tłu­ste włosy u nasady i suche jak wiór na koń­ców­kach. Pora z tym skoń­czyć.Co to jest?Olej z nasion bawełny pozy­ski­wany jest z tło­cze­nia na zimno nasion bawełny indyj­skiej. Wysoka zawar­tość nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych powo­duje, że ma on inte­re­su­jące dzia­ła­nie w kosme­tyce. Głów­nie poleca się go do sto­so­wa­nia na skórę wraż­liwą i aler­giczną, jed­nak naj­czę­ściej sto­so­wany jest do prze­su­szo­nych, łam­li­wych i spu­szo­nych wło­sów. Lista zasto­so­wań i dzia­łań tego cudow­nego olejku jest bar­dzo długa.Skład i wła­ści­wo­ści:Olej z nasion bawełny to 100 % natu­ralny olej, bez żad­nych dodat­ków! Ma lekko żółty odcień, nie pach­nie i bar­dzo szybko się wch­ła­nia. Działa prze­ciw­za­pal­nie i prze­ciw­aler­gicz­nie, a oprócz tego świet­nie spraw­dza się na koń­cówki włosów. Włosy z prze­su­szo­nych i łam­li­wych stają się sprę­ży­ste, lśniące i w końcu nawil­żone. Ma wła­ści­wo­ści zmięk­cza­jące, więc może być sto­so­wany rów­nież do pie­lę­gna­cji skó­rek paznokci.Wła­ści­wo­ści i zasto­so­wa­nie w kosme­tyce:serum na łam­liwe, suche paznok­cie oraz na zmięk­cze­nie skó­reknbspśro­dek zmięk­cza­jący do suchej, zro­go­wa­cia­łej skóry na sto­pach i dło­niachnbspmaska do wło­sów przed umy­ciem, która nawilży, nada bla­sku i sprę­ży­sto­ści wło­somnbspzmniej­sza stany zapalne na skó­rzenbspbal­sam nawil­ża­jący do całego ciałanbspposiada wła­ści­wo­ści sil­nie nawil­ża­jące, odżyw­cze i rewi­ta­li­zu­jące.nbspdo masażu całego ciała – dzia­ła­jąc prze­ciw­za­pal­nie i prze­ciw­aler­gicz­nienbspnie pozo­sta­wia tłu­stej war­stwy i nie zatyka porów.nbspdostar­cza całemu ciału war­to­ści odżyw­czych, wita­min i mine­ra­łównbspdoda­nie odro­biny do odżywki lub maseczki wzbo­gaca war­to­ści pie­lę­gna­cyjnenbspodży­wia nawet naj­bar­dziej prze­su­szoną skóręCie­ka­wostki:Nasz olej z nasion bawełny jest rafi­no­wany, a to ozna­cza, że jest pozba­wiony nie­po­żą­da­nych sub­stan­cji takich jak: gos­sy­pol. W nasio­nach bawełny pełni on funk­cję obronną prze­ciwko insek­tom i zwie­rzę­tom rośli­no­żer­nym i mógłby jedy­nie nam zaszko­dzić.Sposób użycia:nbspOlej można sto­so­wać na koń­cówki wło­sów przed umy­ciem, jako maskę– od pół godziny do nawet całej nocy- w zależ­no­ści od potrzeby. Świet­nie spraw­dzi się z uciąż­li­wymi twar­dymi skór­kami wokół paznokci a także z twardą skórą na sto­pach. Wystar­czy wma­so­wać w skórę parę kro­pli i być przy tym sys­te­ma­tycz­nym!

0
0