Zobacz więcej

Bestsellery

  Darmowa wysyłka

  Na terenie Polski przy zakupach za minimum 199zł

  Reklamacje i zwroty

  VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU

  6.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni (słownie: dziesięć dni). Termin dziesięciodniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy liczy się od dnia wydania rzeczy. Zwrot rzeczy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienie od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

  6.2. W razie złożenia skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wywołuje ono skutek taki, że umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

  6.3. Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar jest niezmieniony, tj. nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony lub zostały zdjęte plomby zabezpieczające sam towar (a nie opakowanie lub oryginalne pudełko). Klient wraz z odsyłanym towarem jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo. W przypadku zwrotu towaru zmienionego - uszkodzonego lub zniszczonego, Klient będzie zobowiązany do naprawienia szkody powstałej z tego tytułu.

  6.4. Jeśli wszystkie warunki określone w pkt. 6.3. zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru, nastąpi niezwłocznie, poprzez wykonanie przelewu przez Sklep na wskazane przez Klienta konto.

  6.5. Jeżeli umowa sprzedaży jest zawierana pomiędzy konsumentem, a Sklepem (przedsiębiorcą) - sprzedaż konsumencka, sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową. Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową polega na tym, że: a) w przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości rzecz:
  – nie odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi,
  – nie posiada cech okazanej kupującemu próbki albo wzoru,
  – nie nadaje się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy, chyba że sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru (art. 4 ust. 2 u.s.k.),
  b) w przypadku braku indywidualnych uzgodnień towar (art. 4 ust. 3 u.s.k.):
  – nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany,
  – jego właściwości nie odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju,
  – nie odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela, odnoszących się do właściwości towaru, w tym także terminu, w jakim towar ma je zachować, wyrażonych również w oznakowaniu towaru lub reklamie,
  – jest nieprawidłowo zamontowany i uruchomiony, jeżeli czynności te zostały wykonane w ramach umowy sprzedaży przez sprzedawcę lub przez osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność, albo przez kupującego według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży (art. 6 u.s.k.)

  6.6. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Nieodpłatność naprawy i wymiany oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Wówczas, kiedy Klient nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia. Wzór oświadczenia o niezgodności towaru z umową znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

  6.7. Terminy

  6.7.1. Pod rygorem utraty uprawnień konsument ma obowiązek zawiadomić sprzedawcę o niezgodności rzeczy z umową przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem (art. 9 ust. 1 u.s.k.).

  6.7.2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, strony mogą ten termin skrócić, jednakże nie poniżej jednego roku (art. 10 ust. 1 u.s.k.).

  6.7.3. Roszczenia kupującego przedawniają się, a uprawnienie do odstąpienia od umowy wygasa z upływem roku od stwierdzenia przez kupującego niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Terminy te nie mogą się skończyć przed upływem terminu dwóch lat od wydania towaru kupującemu (art. 10 ust. 2 u.s.k.)

  6.8. Zawiadomienie sprzedawcy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową przerywa bieg przedawnienia. Przedawnienie nie biegnie w czasie wykonywania naprawy lub wymiany oraz prowadzenia przez strony, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące, rokowań w celu ugodowego załatwienia sprawy (art. 10 ust. 3 u.s.k.).

  6.9. Sklep w przypadku zawierania umowy z nie konsumentem, ponosi odpowiedzialność za wady: a) fizyczne (art. 556 § 1 K.c.) – polegające na tym, że rzecz:
  – ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy,
  – nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego,
  – rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. b) prawne (art. 556 § 2 K.c.) – polegające na tym, że rzecz sprzedana:
  – stanowi własność osoby trzeciej,
  – jest obciążona prawem osoby trzeciej,

  6.10. Uprawnienia kupującego w przypadku wad fizycznych

  6.10.1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady fizyczne, kupujący może:
  a) odstąpić od umowy (art. 560 § 1 k.c.)
  b) żądać obniżenia ceny (art. 560 § 1 k.c.)
  c) żądać dostarczenia zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad oraz naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia – jeżeli przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku (art. 561 § 1 k.c.),
  d) żądać usunięcia wady, wyznaczając w tym celu sprzedawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpi - jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz określona co do tożsamości, a sprzedawcą jest wytwórca tej rzeczy (art. 561 § 2 k.c.),
  e) żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady – niezależnie od realizacji każdego z czterech wskazanych wyżej uprawnień (art. 566 k.c.):
  – w pełnej wysokości, jeżeli szkoda jest następstwem okoliczności, za które sprzedawca ponosi odpowiedzialność,
  – ograniczonej do szkody, którą kupujący poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady (w szczególności zwrot kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrot dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów) - jeżeli szkoda jest następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

  6.10.2. Kupujący, nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie usunie wady. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana. Ograniczenie to nie obowiązuje, jeżeli wady są nieistotne – wówczas sprzedawca może naprawiać albo wymieniać rzecz do skutku (art. 560 § 1 k.c.).

  6.10.3. Jeżeli kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad (art. 560 § 3 k.c.).

  6.11. Uprawnienia kupującego w przypadku wad prawnych.

  6.11.1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady prawne, kupujący może:
  a) odstąpić od umowy (art. 560 § 1 k.c.)
  b) żądać obniżenia ceny (art. 560 § 1 k.c.)
  c) żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady – niezależnie od realizacji każdego z czterech wskazanych wyżej uprawnień (art. 574 k.c.):
  – w pełnej wysokości, jeżeli szkoda jest następstwem okoliczności, za które sprzedawca ponosi odpowiedzialność,
  – ograniczonej do szkody, którą kupujący poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady (w szczególności zwrot kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrot dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, zwrot kosztów procesu) - jeżeli szkoda jest następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

  6.12. Terminy realizacji uprawnień z rękojmi są terminami zawitymi, co oznacza, że po ich upływie uprawnienie wygasa, a zatem przestaje istnieć.

  6.13. W przypadku wad fizycznych kupujący ma obowiązek zawiadomić sprzedającego o wadzie pod rygorem utraty uprawnień.

  6.14. Termin zawiadomienia sprzedawcy o wadzie to (art. 563 k.c.):
  • 1 miesiąc:
  – od jej wykrycia,
  – po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności kupujący mógł wykryć wadę, jeżeli zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte,
  • przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą:
  – niezwłocznie po zbadaniu rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju,
  – niezwłocznie po wykryciu wady, gdy wada wyszła na jaw dopiero później.

  6.15. W przypadku wad prawnych kupujący nie ma obowiązku zawiadomienia sprzedawcy o wadzie, ale jeżeli przeciwko niemu osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących rzeczy sprzedanej, obowiązany jest on niezwłocznie zawiadomić o tym sprzedawcę i wezwać go do wzięcia udziału w sprawie. Jeżeli tego zaniechał, a osoba trzecia uzyskała orzeczenie dla siebie korzystne, sprzedawca zostaje zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę prawną o tyle, o ile jego udział w postępowaniu był potrzebny do wykazania, że roszczenia osoby trzeciej były całkowicie lub częściowo bezzasadne (art. 573 k.c.).

  6.16. Zawiadomienie o wadzie zostanie rozpatrzone przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia do Sklepu zawiadomienia o wadzie towaru wraz z wyżej opisanymi i wymaganymi dokumentami. Sklep w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia ustosunkuje się merytorycznie do treści zawiadomienia i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania. Wzór zawiadomienia Sklepu o wadzie towaru, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

  6.17. Koszty związane z odesłaniem wadliwego towaru Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu zawiadomienia o zaistnieniu wady w towarze.

  6.18. Miejsce i sposób składania reklamacji:

  6.18.1. Pisemnie na adres siedziby Sklepu: ul. Kwiatowa 14, 95-100 Zgierz, PH Socha Łukasz Socha;

  6.18.2. Pisemnie na adres do korespondencji Sklepu: . Musierowicza 3, 95-100 Zgierz, PH Socha Łukasz Socha;

  6.18.3. Mailowo na adres email Sklepu: fajnepaznokcie@fajnepaznokcie.pl.

  stat4u